Referat, styremøte i Jæren Golfklubb

Tid: 12.05.15 kl. 18.00
Sted: Grunn-Service sine lokaler i Vardheivegen 52

Deltakere: JS, KG, LS, MB, HLH                            Fra adm.: EB

Forfall: HHK, KK, JR

Referent: Jarle

SAKSLISTE

15/15 Godkjenning av referat

Signere referat fra 14 april 2015: Signert

11/15: Konstituere komiteer

 • Marked: Kjartan Kristjansson, Jarle Søiland og …………………..
 • Prosjekt: Karl Gundersen
  • Disiplinær:Karl Gundersen, Reidar Skurve og Ruth Søreide
  • Medlem: Karl Gundersen, Eva Owen og Jan Terje Strand
  • GGG leder: Karl Gundersen, Tor Knudsen, Torstein Skretting, Gjert Gjertsen, Jan Erik Geiro, Ådne Hognestad, Leidulf Prestegård, Nils Bakker og Elisabeth Olsen

16/15: Statusrapport fra administrasjonen

 • oppdatering på HMS: Ingen hendelser
 • sponsor, prospektliste: Gjennomgått oppdatert, mot budsjett
 • regnskap: Ser greit ut så langt til tross for noe høye kostnader på bane og at flere er sene med innbetaling av kontigenten. Purring er sendt.
 • nye/utmeldte medlemmer: 17 nye og 7 utmeldte

04/15: Gjøremålsliste/Årshjul

 • Oversikt over saker/prosjekt som er under arbeid : Gjennomgått og oppdatert, mye som er ordnet, fortsatt noe som gjenstår.
 • (Årshjul vedlagt i eget ark) ved Karl

40/14 Salgsstrategi 2015

 • Løsning: Det er sendt ut informasjon til alle på prospektlisten, disse følges opp fortløpende.

17/15: Eventuelt      

 • Dropbox: Utsatt
 • Hjemmeside: Utsatt
 • «Task managment»: Utsatt
 • Avtalegiro til utvikling av bane: Forslag fremlegges styret senest 01.08.2015
 • Gavekort til turneringer: Her skal klubbens gavekort benyttes.

18/15 Statusrapport fra komitéene

    Livar Skrettingland – Bane

    Hanne Lise Hagman – Sport

    Karl Gundersen – Prosjekt

 • Golf Grønn Glede – Gjennomført møte og oppgaver omfordelt , ref. eget referat. (GGG må synliggjøres på hjemmesiden)
 • Helgrønn Scramble #1 gjennomført med 16 deltager – 7 Helgrønne. Alle nye medlemmer etter 2012 ble invitert, også de som er utmeldt igjen. Vil sende ut samme invitasjonen før neste Helgrønn. Endel feil mailadresser i Golfbox – vurder ny reminder om oppdatering. Arnstein Leidland er min stedfortreder 08.06
 • Nye medlemmer: Kun 1 hittil som har ønsket Fadder
 • Hjemmeside: Restrukturert og oppdatert
 • Ryddet/kastet i kjelleren og fått bedre orden på køllene.
 • HCP-komiteen: Nye Grønne tee’er er satt ut, ny bane etablert i Golfbox hvor også «Grønn tee» er et valg.  Har laget en lokal «variant» av tildelte slag.
 • Sjekket med NGF om eksisterende Slopetabell var korrekt for Damer fra hvit.
 • Gjennomført en regelkveld 04.05 og at neste er 18.05 samt en spesiell for seniorene 13.05

    Hans Hermann Kristensen – Turnering

    Mildrid Bore og Kjartan – Arrangement / Marked

 

                                                                                                                                           Møtet hevet 21:13