Dette dokumentet inneholder retningslinjer for banen til Jæren GK på Grødem og vil danne grunnlaget for videre utvikling av banen og med de forandringer som kan/vil komme i fremtiden. Masterplan

Noen ansvarsområder og arbeidsoppgaver for banekomiteen

  • Rådgi, støtte og assistere Styret i arbeidet med bane- og anlegg.
  • Overvåke den daglige drift av bane og anlegg.
  • Beskrive banevirksomheten og følge opp målsettingen med denne.
  • Sette opp langsiktig plan for utvikling av banen.
  • Opptrer som støttegruppe for andre komiteer når dugnad er påkrevet.
  • Sikre utarbeidelse av årlig budsjett og aktivitetsplan samt følge opp og sørge for gjennomføring. Hver enkelt aktivitet skal i etterkant evalueres.
  • Før hver sesong sammen med head greenkeeper etablere en driftsplan og budsjett.
  • Ha kontroll med banen og se til at vedlikehold og drift følger oppsatt driftsplan.
  • Organisere og gjennomføre klubbens dugnadvirksomhet.
  • Utarbeide lokale regler for banen i samsvar med retningslinjer fra NGF og golfreglene.